Duurzaam effect voorschoolse educatie in Suriname

30 april 2014 | 16 reacties | Foto | Maatschappij | Nieuws uit Suriname | Uitgelicht

Kinderen die de Prey Skoro hebben bezocht vertonen ook drie jaar na uitstroom van de Prey Skoro nog een voorsprong op hun klasse- en leeftijdgenootjes. Dat blijkt wederom uit de derde fase van het longitudinaal onderzoek naar de effecten van de aanpak van ontwikkelingsstimulering van peuters tussen tweeënhalf en vier jaar met het programma Basic Learning4kids op de Prey Skoro’s.

 

Stichting Saga Interproject startte in samenwerking met Stichting Combiwel in 2009 met de eerste Prey Skoro’s. De directe aanleiding waren de opeenvolgende jaarcijfers van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling betreffende het hoge aantal zittenblijvers, met name in de eerste klas, en de eigen ervaringen dat veel kinderen al door onderstimulatie met een achterstand aan hun schoolcarrière beginnen. Daarbij komt nog dat zij mede op grond van een anderstalig thuismilieu vaak onvoldoende konden profiteren van het geboden onderwijs op de kleuterschool, Om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het aantal zittenblijvers en school-drop-outs en daarmee een betere ontwikkeling van onze jeugd, richtte Stichting Saga Interproject haar focus op de voorschoolse educatie. Zij ontwikkelde voor de Prey Skoro’s een gestructureerd methodisch programma Basic Learning4kids, waarmee peuters van 2,5 tot 4 jaar de mogelijkheid wordt geboden zich spelenderwijs te ontwikkelen tot zelfstandige, sociaalvaardige en leergierige kleuters. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen is een essentieel onderdeel van het programma.

 

Om de effecten van het programma te meten werd met medewerking van de Hogeschool van Amsterdam na het eerste jaar direct een longitudinaal onderzoek ingezet. Gedurende vijf jaren worden van de uitgestroomde kinderen van de vier eerste Prey Skoro’s (twee in/rond Paramaribo en twee in het district Saramacca) eenmaal per jaar de vorderingen gemeten van de sociaal-emotionele, spraak-/taal- , motorische, verstandelijke en zelfredzaamheidontwikkeling. Deze vorderingen worden vergeleken met die van een vergelijkbare controlegroep klasgenootjes die niet op de Prey Skoro hebben gezeten. Al in het eerste jaar bleken er duidelijke verschillen in ontwikkeling in het voordeel van de Prey Skoro-kinderen. Of deze effecten ook duurzaam zijn, wordt in de opeenvolgende jaren nagegaan.

 

In het eerste kwartaal van dit schooljaar 2013/2014 vond de derde fase van het onderzoek plaats bij de ex-Prey Skoro kinderen, die nu de groepen een tot en met drie bezoeken.

 Belangrijke conclusies uit het onderzoek zijn onder andere dat de kinderen van de Prey Skoro-groep met name op sociaal-emotionele en spraak-taalontwikkeling duidelijk beter functioneren dan de kinderen van de controlegroep. De verschillen waren in groep 1 het grootst, maar bleken ook in groep drie nog duidelijk te bestaan. In kleuter A (groep 1), scoren de Prey Skoro kinderen vooral in de taalontwikkeling (71%) en de verstandelijke ontwikkeling (50%) beter dan de controle groep.

 

De onderlinge verschillen bij de kinderen van de stadsscholen waren zelfs nog groter ten opzichte van de kinderen van de districtsscholen. De Prey Skoro-kinderen pasten zich gemakkelijker aan, bleken taalvaardiger, hadden een grotere woordenschat, ongeacht de thuistaal, gebruikten vaker complexe zinnen, toonden meer zelfvertrouwen en waren sociaal vaardiger. Ten aanzien van de zelfredzaamheid- en motorische ontwikkeling waren de verschillen minder opvallend, hoewel ten aanzien van de fijne motoriek wel enig verschil bemerkbaar was, met name in de groepen een en twee. Het meest opvallend waren de resultaten op het gebied van de verstandelijke ontwikkeling. Hier bleken bij alle drie groepen de Prey Skoro kinderen een duidelijke voorsprong te hebben ten opzichte van hun klasgenootjes. Zij konden zich over het algemeen beter concentreren, waren beter taakgericht, begrepen opdrachten sneller, hadden veel minder herhaling nodig, konden sneller verbanden leggen, werkten netter, nauwkeuriger en in een hoger tempo. Ouders en leerkrachten van de vervolgschool geven aan dat kinderen een grotere woordenschat hebben en ze maken duidelijke complexe zinnen. Ze kunnen beter luisteren en stellen gerichter vragen.

 

Deze positieve effecten is uit lopende longitudinale onderzoek na drie leerjaren nog duidelijk merkbaar. Verwachtbaar is dat dit effect ook na groep 3 zal blijven, zoals eveneens uit vergelijkbare internationale onderzoeken blijkt. Hieruit mag geconcludeerd worden dat gerichte voorschoolse educatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan het terugdringen van zittenblijven. Een stevige basis biedt betere perspectieven voor een succesvolle schoolcarrière. Investeren in (kwalitatief goede) voorschoolse educatie zal dan ook op den duur het hoogste rendement opleveren.

 

Prey Skoro komt tot stand in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV), het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) en het Onderwijs der Evangelische Broeder Gemeente Suriname (EBGS)