Duurzaam onderwijs voor speciale kinderen

Het is belangrijk dat kinderen op school een plek hebben die past bij zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden. Ook is het van belang dat een kind extra ondersteuning krijgt indien dit nodig is. Het speciaal onderwijs in Suriname beschikt niet over een geschikt curriculum voor deze speciale kinderen. Voor Speciaal Basis Onderwijs is er geen opleiding voor leerkrachten. De reguliere leerkrachten werken zonder de nodige achtergrond kennis. Door een tekort aan professionele specialisten belanden kinderen niet altijd in de juiste instelling. Ook is er vaak een tekort aan plaatsen bij het Speciaal Basis Onderwijs, waardoor er verstopping op reguliere scholen ontstaat en scholen te maken krijgen met taakverzwaring. Vaak ontbreekt een adequate zorgnetwerk voor kinderen met een leer- en opvoedingsmoeilijkheid.

 

Wat doet Duurzaam onderwijs voor speciale kinderen?

Dit programma dat Saga Interproject ontwikkeld heeft met haar vaste partners Stichting Onderwijs der EBGS en Hogeschool Windesheim te Zwolle. Ons doel is kwaliteitsverbetering van het onderwijs aan leerlingen in het Speciaal Basis Onderwijs. Wij willen dit bereiken door een methodische aanpassing van het curriculum van het regulier onderwijs aan deze leerlingen en door professionalisering van het personeel. Door de clustering van een GLO Regulier aan een GLO Speciaal wordt de kennis en de aanpak gedeeld. Dit komt de begeleiding van deze groep kinderen ten goede. Ook vergroot dit de mogelijkheden tot instroom, uitstroom en doorstroom.

 

Door het programma kunnen leerkrachten zorgsignalen omzetten in concrete handelingsplannen voor het kind en een advies voor ouders. De leerkracht werkt met niveaugroepen en differentieert naar lesstof en instructie. Daarbij maakt zij een gedegen groepsplan met differentiatie in aanpak, instructie en organisatie. De leerkracht werkt volgens het “activerende directe instructiemodel” en met actieve werkvormen die ondersteund worden met een lesvoorbereiding. Zij kan een analyse maken van de eigen competenties en die omzetten in een persoonlijk ontwikkelingsplan met daaraan verbonden actieplan.

 

Resultaten:

  • In de pilot zijn 22 leerkrachten Speciaal Basisonderwijs en regulier Basisonderwijs en 6 assistent trainers opgeleid.
  • De leerkrachten van Prey Skoro en de RK voorscholen zijn getraind en werken gedifferentieerd.
  • Momenteel wordt gewerkt aan consolidatie en verdere uitbreiding.
  • Saga Interproject doet het beheer en de verdere ontwikkeling van het programma.