‘We slaan niet, ze gaan op de denkstoel’ Basic Learning4kids slaat goed aan

Tekst: Filia Enser

Beeld: Prey Skoro managementteam

12/11/2011

Theezetten en proeven, groenten snijden, discussiëren, nieuwe woordjes leren en..... eigen keuzes maken. Enkele dagelijkse activiteiten in een Prey Skoro. Spelenderwijs worden peuters tussen 2,5 tot 4 jaar de mogelijkheid geboden zich te ontwikkelen tot zelfstandige, sociaalvaardige en leergierige kinderen. Slaan is verboden. “Mama als u niet luistert of mij slaat, gaat u op de denkstoel.”

Het nieuwe schooljaar is al enkele weken oud. Op de Prey Skoro zijn de leidsters vol goede moed gestart om de nieuwe peuters weer een aangename tijd te bezorgen. De lokalen zien er kiek schoon uit. De heldere kleuren ogen aangenaam en uitnodigend. Voor een goede start is het vorige schooljaar geëvalueerd. Zowel het managementteam en de leidsters als de ouders blikken tevreden terug. Wat in 2009 onder grote belangstelling begon met één lokaal is uitgegroeid tot zeven locaties. In Coronie wordt nu gewerkt aan verdere uitbreiding.

Vol spanning afwachten wat de leidster zal doen. Op de Prey Skoro worden peuters dagelijks creatief beziggehouden. School moet leuk blijven.


Groeiende belangstelling

De belangstelling voor Prey Skoro groeit gestaag, bevestigt Yvonne Karels-Helslijnen van het managementteam. “We hebben wachtlijsten.” Er worden niet meer dan 18 kinderen in een groep opgenomen. “Uitbreiding willen wij graag, maar door een tekort aan leslokalen is het niet mogelijk om overal een school op te zetten. En aan het opzetten van een Prey Skoro hangt een prijskaartje.” De gebruikte methode is modern en Nederlandstalig. Het wordt continu aan de tijd aangepast. Binnenkort komt er een tweetalige aanpassing in het Aucaans en het Saramaccaans.

Popki patu is heel erg populair.

Reacties leidsters
De kinderen bootsen volgens juf Samantha na wat op school gebeurt. “En inderdaad wij slaan niet, maar sturen de kinderen naar de ‘denkstoel’ waar zij moeten nadenken over wat fout is gedaan.” Om te weten uit welk milieu alle peuters afkomstig zijn, worden in november en decemberhuis bezoeken afgelegd. “Je hebt dan een completer beeld”. Deze aanpak wordt erg op prijs gesteld door de ouders. Zeker 90 procent geeft aan huisbezoeken te waarderen. De ouderparticipatie is goed te noemen. De school houdt alle vorderingen van kinderen bij. “Als iets minder goed gaat, wordt daaraan gewerkt”, zegt juf Samantha. “Vergis je niet, kinderen houden je aan afspraken.” Haar collega, juf Anushka, heeft daar ervaring mee. Ze vergat afspraken te maken over een activiteit en op een gegeven moment werd de klas druk. De kinderen wezen haar er toen op dat er geen afspraken waren gemaakt. Er is ook een onderdeel vooruitkijken. De kinderen bedenken en vertellen hun plan, om het daarna uit te voeren in de hoeken. Aan het eind moeten zij vertellen of hun plan is gelukt.

Begeleiding
Alle leidsters worden begeleid en regelmatig getraind. Marian Macnack, één van de managers, legt uit dat plannen maken, ook voor het jonge kind, heel belangrijk is. “Het is een vaardigheid die gedurende het leven nodig is. Je leert eruit, dus wordt met aanleren gestart op peuterniveau. Peuters zijn impulsief en daarom moet je hun concentratie en taakgerichtheid bevorderen. Structuur en een duidelijk dagschema zijn belang-
rijk. De onderwerpen zijn variabel en van gemakkelijk naar moeilijk opgebouwd en op het ontwikkelingsniveau van deze kinderen.”Het zijn dezelfde thema’s als op de basisschool, maar aangepast.” Het werken met de peuters is een voorloper op de kleuterklas (nu groep 1…red). “Er wordt met aanschouwelijk materiaal gewerkt om alle zintuigen te prikkelen. Bijvoorbeeld thee zetten en ook echt proeven”, legt Macnack uit. Volgens Karels wordt ook gewerkt aan uitbreiding van hun woordenschat. Dagelijks worden vier tot vijf nieuwe woordjes aangeleerd. Dit is gelijk aan het niveau van voorscholen in Nederland. Het aanleren gebeurt door activiteiten waarin de kinderen de woorden ervaren.

Reacties ouders
De moeder van de vierjarige Tenisha heeft positieve veranderingen gezien bij haar dochter die nu naar de basisschool is. Vanaf het thema ‘verkeer’ is behandeld weet Tenisha dat je moet stoppen bij het rode verkeerslicht en dat bij het zebrapad wordt overgestoken. Ook de moeder van de vierjarige Joraisa heeft haar kindje zien veranderen van traag naar flink. Ze sprak niet tot mensen, kent kleuren, tekent en zingt de hele dag. “Mama je moet niet slaan, want de juffrouw slaat mij ook niet. Je moet met je mond praten”, zijn dingen die ik nu moet aanhoren van mijn eerst stille dochtertje. Beidemoeders ervaren de ouderparticipatie als leerrijk. Ondanks drukte door studie en werk vinden ouders het prettig om betrokken te worden bij prestaties en activiteiten van hun koters. Moeder Tenisha: “Ik heb zelf ook meegelopen en had bewondering voor het werk dat de leidsters verzetten.” De ouders hopen dat de kleuterschool een soortgelijke werkwijze gebruikt als de Prey Skoro. “Mama als u niet luistert of mij slaat gaat u op de denkstoel” is moeder Tenisha vaak gezegd. En na een poos wordt ook gevraagd of zij heeft nagedacht over wat is gebeurd.

Samenwerking
Naast het Minov wordt samengewerkt met organisaties zoals het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs en de Evangelische Broeder Gemeente Suriname. Jaarlijks doet de Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar de uitstroom van Prey Skoro. Ook de effectiviteit van Basic
Learning4kids wordt gemeten, zegt Karels-Helslijnen. Daarnaast draagt de Hogeschool Windesheim bij door een raamwerk op te zetten voor logopedie, waardoor kinderen vroeg geobserveerd en ondersteund worden. Tevens gaat Saga inhoudelijk en projectmatig ondersteuning bieden aan Stichting VSG en Stichting KTM om voorscholen in het Binnenland op te zetten. Voorscholen die met Basic Learning4kids gaan werken.-.

 

 

Prey Skoro is een programma van Saga Interproject. Stichting Saga Interproject is een Surinaamse non-profit organisatie die projecten ontwikkelt op gebied van zorg, welzijn, jeugdzorg en onderwijs. Door startsubsidies van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam is een goede start mogelijk gemaakt met Prey Skoro in Suriname. De organisaties zijn steeds op zoek naar samenwerkingspartners die het financieel en organisatorisch mogelijk maken om Prey Skoro’s te realiseren zodat de ouderbijdrage van SRD25 per kind per maand gehandhaafd kan blijven.-. Meer informatie: www.preyskoro.com

 

Basic Learning4kids
Surinaamse methode Prey Skoro is een in Suriname ontwikkelde voorschool en biedt kinderen van 2,5 tot 4 jaar de mogelijkheid zich spelenderwijs te ontwikkelen tot zelfstandige, sociaalvaardige en leergierige peuters. Om dit te realiseren is gestart met Basic Learning4kids, een programma dat zich richt op Surinaamse kinderen, ouders en leidsters. Door dit programma worden peuters in verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd zodat zij beter aansluiten op de kleuterschool. De kern is kinderen actief te betrekken bij de inhoud van de activiteiten, ze te leren eigen keuzes te maken en ze verantwoordelijkheden te geven. Basic Learning 4kids is een ontwikkelingsgericht voorschoolsprogramma, waarin de Early Childhood Development standaarden zijn meegenomen. En het past zich aan, aan de context waarin het wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld in gebieden waar Nederlands niet de voertaal is, is er aandacht voor tweetaligheid.