Prey Skoro

Kleuterscholen in Suriname hebben vaak bij instroom te maken met kleuters die over onvoldoende vaardigheden beschikken. Vaak is er ook sprake van onder stimulering. Dit komt vooral voor bij kinderen uit een sociaaleconomisch lagere klasse. Hierdoor doubleert jaarlijks een groot aantal kinderen in het derde leerjaar van de basisschool. Het is dan ook van belang dat de ontwikkeling van een kleuter voldoende is om deel te nemen aan een basisschool. Maar liefst 40% van de kinderen die naar de basisschool gaat, blijft zitten in het 3e leerjaar. Zo zit 17% van de GLO kinderen twee keer in dezelfde klas. Slechts 27% van de jongens en 37% van de meisjes in Suriname doorloopt de basisschool zonder te blijven zitten.

 

Wat doet Prey Skoro?

In juli 2009 is Prey Skoro gestart als programma van Saga Interproject. Het doel van dit programma is het vergroten van de ontwikkelingskansen van peuters door hen spelenderwijs te stimuleren op verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit zou moeten leiden tot een verkleining van de leerachterstanden op langere termijn. Ook heeft dit programma als doel ondersteuning te bieden aan het vergroten van de deskundigheid van leerkrachten en het versterken van de opvoedingsvaardigheden van ouders.

 

Een Prey Skoro is een voorschool voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar gekoppeld aan een basisschool en er wordt gewerkt met Basic Learning4kids. Het voorschoolprogramma Basic Learning4kids is in Suriname ontwikkeld en is ontwikkelingsgericht en stimuleert methodisch op verschillende ontwikkelingsgebieden. Kinderen, de ouders en professionals worden actief betrokken bij de inhoud van de activiteiten, waardoor ze leren een eigen keuze te maken en verantwoordelijkheden te nemen. Daarnaast werkt Prey Skoro ook met het door Saga Interproject ontwikkelde zorgprogramma Medewerker Leerlingenzorg. Dit programma zorgt ervoor dat ouders en kinderen de juiste begeleiding krijgen als het kind zich niet goed ontwikkeld.

 

Prey Skoro is mogelijk door een intensieve samenwerking tussen Saga Interproject en onze partners Stichting onderwijs der EBGS, Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

 

Resultaten:

  • Sinds de start van de Prey Skoro in juli 2009 zijn de volgende resultaten bereikt:
  • Een kwalitatief sterk programma dat zich kan meten met internationale standaarden. Voldoet voor 81% aan de gestelde normen.
  • 13 Prey Skoro locaties met 234 kindplekken
  • 32 goed opgeleide leerkrachten en begeleiders
  • Periodieke deskundigheidsbevordering voor de leerkrachten
  • 100% van de ouders nemen deel aan het ouderparticipatie programma
  • Jaarlijkse externe onderzoeken naar de kwaliteit van het programma
  • Saga Interproject is eigenaar van Prey Skoro
  • Onderzoek laat zien dat Prey Skoro kinderen gemiddeld 10% hoger op taal- en verstandelijke ontwikkeling scoren dan hun klasgenootjes. Geen van de Prey Skoro kinderen zijn blijven zitten in het derde leerjaar. Deze leerlingen weten beter om te gaan met conflicten, afspraken en regels. Daarnaast bevatten zij een grotere mate van creativiteit, zijn zorgvuldiger, schoolgerichter en hebben een grotere woordenschat. Zij zijn taakgerichter, hebben een positiever zelfbeeld, een hogere concentratie, hoger werktempo, begrijpen de opdrachten beter en leggen sneller verbanden in vergelijking met kinderen die niet deel hebben genomen aan de Prey Skoro.